Urząd Gminy w Dziemianach
S T A T U T
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W DZIEMIANACH
zatwierdzony Uchwałą Nr XIV/65/95 Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 29 sierpnia 1995 r.

§ 1

Siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach są Dziemiany.
§ 2


1. Ilekroć w niniejszym statucie będzie mowa o Ośrodku Pomocy Społecznej, należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziemianach.
2. Ilekroć w niniejszym statucie będzie mowa o Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Dziemiany.

§ 3

1. Ośrodek Pomocy Społecznej stanowi gminną jednostkę organizacyjną w ro-zumieniu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorial-nym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami).
2. Ośrodek Pomocy Społecznej stanowi państwową jednostkę budżetową w ro-zumieniu art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - prawo budżetowe (Dz. U. Nr 72, poz. 344 z 1993 r., z późniejszymi zmianami).
3. Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o następujące szczegółowe re-gulacje prawne:
a) ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 13, poz. 60 z 1993 r. z późniejszymi zmianami),
b) uchwała Nr XIV/65/95 Rady Gminy w Dziemianach z dnia 29 sierpnia 1995r. o powołaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach i nadania jemu statutu.


§ 4

1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucja polityki społecznej Państwa i Gminy, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi wielokierunkową działalność w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
3. W realizowaniu celów wymienionych w ust. 1 i 2 Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązany jest do współpracy w tym zakresie z organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami, jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz osobami fizycznymi.
§ 5

Do podstawowych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należy:
a) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,
b) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
c) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
d) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
e) praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
§ 6

1. Do zadań własnych gminy realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej należą:
a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
b) przyznawanie pomocy rzeczowej,
c) kierowanie do domów opieki społecznej i ośrodków opiekuńczych osób wymagających opieki,
d) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
e) świadczenie usług opiekuńczych osobom samotnym w miejscu zamieszkania,
f) pokrywanie wydatków na świadczenia lecznicze na zasadach przewidzianych dla rencistów i emerytów,
g) praca socjalna
h) sprawianie pogrzebu,
i) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatku mieszkaniowego w rozumieniu art. 39 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509 z 1994 r.),
j) przyznawanie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych (Dz. U. Nr 4, poz. 17 z 1995 r.),
k) zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników i warunków realizacji zadań wymienionych w pkt. d-h,
2. Do zadań administracji rządowej zleconych gminie realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej należą:
a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz przysługujących do nich dodatków i świadczeń,
b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
c) przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej i ekologicznej,
d) inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.
§ 7

Całkowitą obsługę finansową, księgową i kasową ośrodka Pomocy Społecznej prowadzi Urząd Gminy w Dziemianach.
§ 8

1. Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje 2 etaty stałe oraz etaty na usługi opiekuńcze w różnym wymiarze czasu.
2. Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje jego kierownik.
3. Za działalność Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiada jego kierownik.
4. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
§ 9

Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej sprawuje Wójt Gminy
§ 10

Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej sprawuje Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Gdańsku.
§ 11

1. Kierownika Pomocy Społecznej wyłania się w drodze konkursu ogłoszonego i przeprowadzonego przez Zarząd Gminy.
2. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej powołuje i odwołuje na to stanowisko Wójt Gminy.
3. Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmuje, awansuje i zwalnia Wójt Gminy na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 12

1. Wysokość wynagrodzenia oraz zasady premiowania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej ustala Wójt Gminy w oparciu o obowiązujące przepisy.
2. Wysokość wynagrodzenia oraz zasady premiowania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej ustala Wójt Gminy na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 13

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zarządza powierzonym mu majątkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 14

Ośrodek Pomocy Społecznej używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
§ 15

Likwidacja Ośrodka Pomocy Społecznej następuje w oparciu o uchwałę Rady Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 16

Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego ustalenia.


UCHWAŁA NR XXXVI/177/97
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 18 listopada 1997 r.

w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach.Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 74 z dnia 1996 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 13, poz. 60 z 1993 r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Dziemianach uchwala co następuje:
§ 1

W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach nadanym Uchwałą Nr XIV/65/95 Rady Gminy w Dziemianach z dnia 29 sierpnia 1995 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 8 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje nie więcej niż 3 etaty stałe oraz etaty na usługi opiekuńcze o różnym wymiarze czasu”.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.


UCHWAŁA NR XVIII/86/95
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 19 grudnia 1995 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/65/95 Rady Gminy w Dziemianach z dnia 29 sierpnia 1995 r. dotyczącej powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach i nadania jemu statutu.Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 13, poz. 60 z 1993 r. z późn. zmianami), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zmianami) Rada Gminy w Dziemianach uchwala, co następuje:
§ 1

W § 8 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XIV/65/95 Rady Gminy w Dziemianach z dnia 29 sierpnia 1995 r. dodaje się ust. 5 o następującej treści:
„ § 8 ust. 5: Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w celu wykonania zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym”.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.WSTECZ