Urząd Gminy w Dziemianach
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DZIEMIANY - rok 2008


Zarządzenie Nr 246/08 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie powołania stałych komisji likwidacyjnych pozostałych środków trwałych.


Zarządzenie Nr 247/08 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008


Zarządzenie Nr 248/08 Wójta Gminy Dziemiany w sprawie określenia warunków korzystania ze służbowych telefonów komórkowych.

Zarządzenie Nr 249/08 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu.


Zarządzenie Nr 250/08
w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości i archiwizacji dokumentów projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej


Zarządzenie Nr 251/08 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2008 r.


Zarządzenie Nr 252/08 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie powołania Komisji Archiwizacji dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r.


Zarządzenie Nr 253/08 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie wytycznych do opracowania projektów arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2008/2009 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dziemiany.


Zarządzenie Nr 254/08
w sprawie powołania przedstawiciela Inwestora Zastępczego na potrzeby dokonania oceny ofert złożonych w ramach przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Dziemiany.


Zarządzenie Nr 255/08 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.


Zarządzenie Nr 256/08 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2008 r.


Zarządzenie Nr 257/08 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych gminy Dziemiany na 2008 r.


Zarządzenie Nr 258/08 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2008 r.


Zarządzenie Nr 259/08 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.


Zarządzenie Nr 260/08
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach w sprawie realizacji projektu pt.â€? Wzrost Twoich kompetencji szansa na lepsze jutroâ€?.


Zarządzenie Nr 261/08
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.


Zarządzenie Nr 262/08
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 174/06 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych w gminie Dziemiany.


Zarządzenie Nr 263/08
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.


Zarządzenie Nr 264/08
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2008 r.


Zarządzenie Nr 265/08
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.


Zarządzenie Nr 266/08
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2008 r.


Zarządzenie Nr 267/08
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2009.


Zarządzenie Nr 268/08
w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych gminy Dziemiany.


Zarządzenie Nr 269/08
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.


Zarządzenie Nr 270/08
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2008 r.


Zarządzenie Nr 271/08
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 151/06 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 02 stycznia 2006 r., w sprawie gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w Dziemianach.


Zarządzenie Nr 272/08
w sprawie Instrukcji Kontroli Finansowej.


Zarządzenie Nr 273/08
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych gminy dziemiany na 2008 r.


Zarządzenie Nr 274/08
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.


Zarządzenie Nr 275/08
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2008 rok.


Zarządzenie Nr 276/08
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.


Zarządzenie Nr 277/08
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2008 r.


Zarządzenie Nr 278/08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dziemiany.


Zarządzenie Nr 279/08
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2008 r.


Zarządzenie Nr 280/08
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2009 r.


Zarządzenie Nr 281/08
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.


Zarządzenie Nr 282/08
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2008 r.


Zarządzenie Nr 283/08
w sprawie ustalenia stawki za odbiór nieczystości stałych na gminnym składowisku odpadów w Dziemianach.


Zarządzenie Nr 284/08
w sprawie powołania zespołu roboczego ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dziemiany.


Zarządzenie Nr 286/08
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.


Zarządzenie Nr 287/08
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2008 r.


Zarządzenie Nr 288/08
w sprawie upoważnienia jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy Dziemiany – ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji programu pilotażowego „ Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminy wiejskie oraz Gminy miejsko – wiejskie.


Zarządzenie Nr 289/08
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2008 r.


Zarządzenie Nr 290/08
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.


Zarządzenie Nr 291/08
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2008 r.


Zarządzenie Nr 292/08
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych i ponoszonych przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne Gminy.