Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 32/03
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 30 czerwca 2003 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2003 r.


Na podstawie art. 126 pkt 1, art. 128 pkt 1 ustawy o finansach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r.) oraz § 12 Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr IV/21/03 z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy na 2003 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2003 r. a mianowicie:

 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 4.169 zł

 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 33 zł
  w związku z czym dochody wynoszą 6.397.451 zł.
  zgodnie z zał. Nr 1

 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 4.169 zł

 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 33 zł.
  w związku z czym wydatki wynoszą 6.569.674 zł.
  zgodnie z zał. Nr 2
§ 2

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 2.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2003 r. ogólnie zwiększa się o kwotę 246 zł., w związku z czym plan po zmianie wynosi 334.701 zł. zgodnie z zał. Nr 3.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.