Urząd Gminy w Dziemianach
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DZIEMIANY - rok 2003


Zarządzenie nr 11/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany nadanej klauzuli tajności


Zarządzenie nr 12/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dziemiany


Zarządzenie nr 13/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Dziemiany na 2003 r.


Zarządzenie nr 14/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie ogłoszenia przetargu zgodnie z procedurą uproszczoną na budowę V etapu kanalizacji grawitacyjnej tłocznej wraz z przyłączami, przepompowniami w zlewniach A i B


Zarządzenie nr 15/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.


Zarządzenie Nr 16/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie przeprowadzenia przetargu i powołania Przewodniczącego Komisji Przetargowej na wykonanie zadania pt. "Budowa V etapu kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, przepompowniami w zlewniach A i B".


Zarządzenie Nr 17/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie przeprowadzenia przetargu i powołania Sekretarza Komisji Przetargowej na wykonanie zadania pt. "Budowa V etapu kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, przepompowniami w zlewniach A i B".


Zarządzenie Nr 18/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie przeprowadzenia przetargu i powołania Członka Komisji Przetargowej na wykonanie zadania pt. "Budowa V etapu kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, przepompowniami w zlewniach A i B".


Zarządzenie Nr 19/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie przeprowadzenia przetargu i powołania Członka Komisji Przetargowej na wykonanie zadania pt. "Budowa V etapu kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, przepompowniami w zlewniach A i B".


Zarządzenie Nr 20/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie przeprowadzenia przetargu i powołania Członka Komisji Przetargowej na wykonanie zadania pt. "Budowa V etapu kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, przepompowniami w zlewniach A i B".


Zarządzenie Nr 21/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.


Zarządzenie Nr 22/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie wytycznych do opracowania projektu arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2003/2004 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dziemiany


Zarządzenie Nr 23/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach i plcówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dziemiany"


Zarządzenie Nr 24/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.


Zarządzenie Nr 25/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.


Zarządzenie Nr 26/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie powołania obwodowej komisji do spraw referendum na obszarze gminy Dziemiany dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym


Zarządzenie Nr 27/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie odwołania członka Obwodowej komisji do Spraw Referendum Nr 2 w Kaliszu


Zarządzenie Nr 28/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości ( działek budowlanych) położonych w Trzebuniu


Zarządzenie nr 29/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Dziemiany na 2003 r.


Zarządzenie Nr 30/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.


Zarządzenie Nr 31/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zasad korzystania z centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy w Dziemianach


Zarządzenie Nr 32/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.


Zarządzenie Nr 33/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Dziemiany na 2003 r.


Zarządzenie Nr 34/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.


Zarządzenie Nr 35/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych gminy Dziemiany


Zarządzenie Nr 36/03 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dziemianach


Zarządzenie Nr 37/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2004 r.


Zarządzenie Nr 38/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


Zarządzenie Nr 39/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.


Zarządzenie Nr 40/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.


Zarządzenie Nr 41/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Dziemiany na 2003 r.


Zarządzenie Nr 42/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.


Zarządzenie Nr 43/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.


Zarządzenie Nr 44/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Dziemiany na 2003 r.


Zarządzenie Nr 45/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.


Zarządzenie Nr 46/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych ujętych w ewidencji ilościowo-wartościowej, składników majątkowych ujętych w ewidencji ilościowej – pozabilansowej oraz środków pieniężnych, znaków skarbowych, druków ścisłego zarachowania w kasie UG


Zarządzenie Nr 47/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.


Zarządzenie Nr 48/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie ustalenia stawki za odbiór nieczystości stałych na gminnym składowisku odpadów w Dziemianach


Zarządzenie Nr 49/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie ustalenia wysokości stawki energii cieplnej


Zarządzenie Nr 50/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2004 r.


Zarządzenie Nr 51/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.


Zarządzenie Nr 52/03 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Dziemiany na 2003 r.