Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 45/03
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 19 listopada 2003 r.w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2003 r.


Na podstawie art. 126 pkt 1 i art. 128 pkt 1 ustawy o finansach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. ) oraz § 12 Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr IV/21/02 z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy na 2003 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2003 r. r., a mianowicie :

 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 20.883 zł.
  w związku z czym dochody wynoszą 6.492.121 zł.
  zgodnie z zał. Nr 1

 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 20.883 zł.
  w związku z czym wydatki wynoszą 6.741.146 zł.
  zgodnie z zał. Nr 2


§ 2

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 2

§ 3

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej, a mianowicie:
 1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 11.000 zł.
  tj. dz. 758 rozdz.75818 – rezerwy ogólne, który po zmianie wynosi 3.800 zł.

 2. Zwiększa się wydatki o kwotę 11.000 zł.
  tj. dz. 900 w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o 11.000 zł.
  zgodnie z zał. Nr 2


§ 4

Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2003 r., a mianowicie: zwiększa się plan dotacji i wydatków o kwotę 20.000 zł. w związku z czym plan po zmianie wynosi 335.724 zł. zgodnie z zał. Nr 3.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.