Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 37/03
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 03 września 2003 r.


w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2004 r.


Na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały Nr XIV/69/99 Rady Gminy w Dziemianach z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Dziemiany oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1


Zobowiązuję jednostki budżetowe Gminy, samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy wymienione w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia, do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych z uwzględnieniem wskaźnika inflacji na 2004 r. oraz sporządzania szczegółowego wykazu dot. zatrudnienia i wynagrodzenia w danej jednostce, niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy na 2004 r.

§ 2


Matreiały, o których mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia należy składać w terminie do dnia 10 października 2003 r. u Skarbnika Gminy lub w Sekretariacie Urzędu Gminy.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 37/03
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 03 września 2003 r.

WYKAZ
jednostek budżetowych gminy i samodzielnych stanowisk pracy
Urzędu Gminy w DziemianachJednostki budżetowe podległe gminie
 1. Gimnazjum w Dziemianach
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaliszu
 4. Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach


Samodzielne stanowiska pracy,, referaty Urzędu Gminy w Dziemianach
 1. Referat Budownictwa i Inwestycji
 2. Referat Finansowy
 3. Referat Komunalny
 4. Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
 5. Stanowisko ds. obywatelskich, USC
 6. Stanowisko ds. obrony, spraw wojskowych
 7. Prezes Zarządu Gminnego OSP w Dziemianach.