Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 39/03
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 8 września 2003 r.w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2003 r.


Na podstawie art.128 pkt 1 ustawy o finansach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r.) oraz § 12 Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr IV/21/02 z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy na 2003 r. zarządzam, co następuje:


§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2003 r., a mianowicie:

  1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 22.784 zł.
    w związku z czym dochody wynoszą 6.518.366 zł.
    zgodnie z zał. Nr 1

  2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 22.784 zł.
    w związku z czym wydatki wynoszą 6.690.589 zł.
    zgodnie z zał. Nr 2§ 2

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 2.

§ 3

W Zarządzeniu Nr 34/03 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 7 sierpnia 2003 r. w § 1 suma dochodów ogółem budżetu wynosi 6.417.947 zł. Oraz suma wydatków ogółem budżetu wynosi 6.590.170 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.