Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 16/03
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 11 lutego 2003 r.


w sprawie przeprowadzenia przetargu i powołania Przewodniczącego Komisji Przetargowej na wykonanie zadania pt. "Budowa V etapu kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, przepompowniami w zlewniach A i B".

Na podstawie pkt. 5.1.8. Podręcznika Procedur Zawierania Umów na Wykonanie Robót zgodnie z art. 3 c ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 72, poz. 664) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Pana
Jacka Adamskiego

Legitymującego się dowodem osobistym ABL 578914

zamieszkałego w Tczewie ul. Paderewskiego 17 A/5

na Przewodniczącego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pt. "Budowa V etapu kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, przepompowniami w zlewniach A i B".

§ 2

Jest Pan zobowiązany do postępowania zgodnie z Instrukcją dla Przewodniczącego Komisji stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.