Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie nr 12/03
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 14 stycznia 2003 r.
.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dziemiany


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy ( Dz. U. Nr 9, poz. 30) Wójt Gminy Dziemiany zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową w składzie:
  1. Janina Sprawka - przewodniczący
  2. Jan Eichman - członek
  3. Marian Szalewski - członek

oraz sołtys sołectwa z terenu, którego sprzedawana jest nieruchomość.

§ 2

Celem komisji jest przeprowadzanie przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dziemiany.

§ 3

Do zadań komisji należy w szczególności:
  1. przygotowanie regulaminu przetargowego,
  2. poinformowanie uczestników o zasadach prowadzenia przetargu,
  3. sporządzenie protokołu z przetargu.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.