Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 36/03
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 28 sierpnia 2003 r.


w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dziemianach.


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1


Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Dziemianach stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2


  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2003 r.
  2. Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc obowiązujący dotychczasowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Dziemianach przyjęty przez Radę Gminy Dziemiany w dniu 30 marca 1999 r. Uchwałą Nr VIII/45/99