Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 40/03
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 25 września 2003 r.w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2003 r.


Na podstawie art.128 pkt 1 ustawy o finansach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r.) oraz § 12 Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr IV/21/02 z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy na 2003 r. zarządzam, co następuje:


§ 1

Dokonuje się częściowego podziału rezerwy ogólnej, a mianowicie :

 1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 22.000 zł.
  tj. dz. 758 rozdz. 75818, który po zmianie wynosi 32.530 zł.

 2. Zwiększa się wydatki o kwotę 22.000 zł., w tym:

 • w dz. 010 rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa o 9.000 zł.

 • w dz. 750 rozdz. 75023 – Urząd Gminy o 3.000 zł.

 • w dz. 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność o 10.000 zł.


  • zgodnie z zał. Nr 1


   § 2

   Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 1

   § 3

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.