Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 31/03
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 6 czerwca 2003 r.w sprawie zasad korzystania z centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy w Dziemianach.


Na podstawie § 5 pkt 3 rozdz. II – II Regulacje wewnętrzne Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dziemianach zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/45/99 Rady Gminy w Dziemianach z dnia 30 marca 1999 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy, Ośrodka Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej do ewidencjonowania wszystkich miejscowych i zamiejscowych rozmów telefonicznych.

§ 2


  1. Rozmowy telefoniczne powinny być odnotowane w rejestrze rozmów prowadzonym przez stanowisko ds. obsługi kancelarii UG oraz przez każde stanowisko pracy posiadające bezpośrednie wyjście.

  2. W przypadku korzystania z telefonu komórkowego – przedstawić cel rozmowy.§ 3

Rejestr rozmów winien zawierać:

  1. liczbę porządkową

  2. datę zamawianej rozmowy

  3. numer telefonu

  4. miejscowość

  5. nazwę instytucji, zakładu pracy

  6. imię i nazwisko osoby zamawiającej

  7. uwagi ( rozmowa służbowa, prywatna)§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 6/94 Wójta Gminy w Dziemianach z dnia 3 października 1994 r. w sprawie zasad korzystania z centralki telefonicznej w Urzędzie Gminny w Dziemianach.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .