Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 24/03
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 17 kwietnia 2003 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.


Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz § 12 Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr IV/21/03 z dnia 27 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 r. zarządzam, co następuje:

§ 1


Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2002 r., a mianowicie:
 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 4.165 zł.
 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 391 zł
  w związku z czym dochody wynoszą: 6.370.847 zł.
  zgodnie z załącznikiem nr 1.
 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4.165 zł.
 4. Zmniejsza się wydatki budżtu gminy o kwotę 391 zł.
  w związku z czym wydatki wynoszą 6.543.070 zł.
  zgodnie z zał. Nr 2.


§ 2


Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 2.

§ 3


Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2003 r., zwiększa się plan dotacji o kwotę 4.165 zł, w związku z czym plan po zmianie wynosi 311.635 zł. zgodnie z zał. Nr 3.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


UZASADNIENIE

Zwiększenia budżetu gminy dokonuje się w związku z przyznaną przez Ministra Finansów dotacją celową na realizację zadań zleconych w wys. 4.165 zł. z przeznaczeniem na opłcenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
Decyzją wojewody Pomorskiego dokonuje się zmnijszenia dotacji celowej w wys. 391 zł., co wynika ze zmiany liczby nauczycieli emerytów i rencistów uprawnionych do koszystania z zakłdowedo funduszu świadczeń socjalnych.