Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 35/03
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 28 sierpnia 2003 r.w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych Gminy Dziemiany.

Na podstawie § 3 ust. 3 § 4 ust 3 pkt 1 Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Dziemiany dodatków motywacyjnego , funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego przyjętego Uchwałą Nr XXI/114/00 Rady Gminy Dziemiany z dnia 29 sierpnia 200 r. zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się na okres od dnia 01 września 2003 r. do 31 sierpnia 2004 r. następujące stawki dodatku motywacyjnego:

 1. dla dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach – 16 % wynagrodzenia zasadniczego;

 2. dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaliszu – 12 % wynagrodzenia zasadniczego;

 3. dla dyrektora Gimnazjum w Dziemianach – 16 % wynagrodzenia zasadniczego;§ 2

Ustala się dodatek funkcyjny w wysokości:

 1. dla dyrektora ZKiW w Dziemianach – 600 zł.

 2. dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaliszu – 350 zł.

 3. dla dyrektora Gimnazjum w Dziemianach – 600 zł.
  1. § 3

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2003 r.