Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 49/03
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 03 grudnia 2003 r.


w sprawie ustalenia wysokości stawki energii cieplnej


Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia taryf dla ciepła ( Dz. U. Nr 143, poz. 959 ) zarządzam, co następuje:


§ 1


Ustala się miesięczną stawkę energii cieplnej dostarczanej z urządzeń ciepłowniczych stanowiących mienie komunalne:
1)do mieszkań na cele bytowe w wysokości 3,50 zł za 1m2 powierzchni;
2)dla obiektów użytkowych w sezonie grzewczym 2003/2004 w wysokości
10,00 zł za 1m2 powierzchni.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2004r.