Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 23/03
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 10 kwietnia 2003 r.


w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach i plcówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dziemiany"


Na podstawie art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430), Wójt Gminy zarządzam, co następuje:

§ 1


Przyjmuje się "Regulamin przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dziemiany", stanowiący zał. do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dziemiany.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.