Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 46/03
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 19 listopada 2003 r.


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych ujętych w ewidencji ilościowo-wartościowej, składników majątkowych ujętych w ewidencji ilościowej – pozabilansowej oraz środków pieniężnych, znaków skarbowych, druków ścisłego zarachowania w kasie UG


Zgodnie z Instrukcją Inwentaryzacyjną obowiązującą w Urzędzie Gminy Dziemiany ( Zarządzenie Nr 9/97 z dnia 2 lipca 1997 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1


Dla przeprowadzenia inwentaryzacji powołuje się komisję inwentaryzacyjną w składzie:
  1. Małgorzata Meller – przewodnicząca
  2. Małgorzata Lorbiecka – członek
  3. Teresa Szopińska – członek


§ 2


  1. Inwentaryzację środków pieniężnych, znaków skarbowych i druków ścisłego zarachowania należy przeprowadzić w dniu 31 grudnia 2003 r.
  2. Inwentaryzację środków trwałych i wyposażenia należy przeprowadzić w okresie od 1 grudnia 2003 r. do 25 grudnia 2003 r.
  3. Inwentaryzację pozostałych składników majątkowych objętych ewidencją ilościowo-wartościową i ilościowo-pozabilansową należy przeprowadzić w okresie od 1 grudnia 2003 r. do 25 grudnia 2003 r.


§ 3


Imienny skład poszczególnych zespołów spisowych zawiera wykaz osób powołanych do przeprowadzenia spisu z natury, stanowiący zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4


Po zakończeniu spisu zespoły spisowe złożą przewodniczącemu Komisji:
  1. pisemne oświadczenia osób materialnie odpowiedzialnych złożonych przed i po inwentaryzacji.
  2. sprawozdanie opisowe z przebiegu spisu natury.


§ 5


Osoby powołane na członków zespołów spisowych ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.