Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 43/03
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 3 listopada 2003 r.w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2003 r.


Na podstawie art. 126 pkt 1 i art. 128 pkt 1 ustawy o finansach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. ) oraz § 12 Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr IV/21/02 z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy na 2003 r. zarządzam, co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2003 r., a mianowicie:

 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 3.106 zł.
  w związku z czym dochody wynoszą 6.471.238 zł.
  zgodnie z zał. Nr 1

 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 3.106 zł
  w związku z czym wydatki wynoszą 6.720.263 zł.
  zgodnie z zał. Nr 2§ 2

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 2.

§ 3

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej , a mianowicie:

 1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 730 zł.
  tj. dz. 758 rozdz. 75818 – rezerwy ogólne , który po zmianie wynosi 14.800 zł.

 2. Zwiększa się wydatki o kwotę 730 zł.
  tj. dz. 921 rozdz. 92109 – Ośrodek Kultury o 730 zł.
  zgodnie z zał. Nr 2


  § 4

  Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2003 r., a mianowicie zmniejsza się ogólnie plan dochodów – dotacji i wydatków o kwotę 19.371 zł. w związku z czym plan po zmianie wynosi 315.724 zł. zgodnie z zał nr 3

  § 5

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.