Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 22/03
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 10 kwietnia 2003 r.


w sprawie wytycznych do opracowania projektu arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2003/2004 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dziemiany


Na podstawie art. 5 ust. 7, art. 31 pkt. 6a i art. 34 d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 9 Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) oraz rozporządzenia MENiS z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządzam, co następuje:

§ 1


Przyjmuje się "Wytyczne do opracowania projektów organizacji placówek oświatowych na rok szkolny 2003.2004 w Gminie Dziemiany" stanowiące załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2


Zobowiązuje się dyrektorów placówek oświatowych do stosowania wytycznych, o których mowa w § 1 przy opracowywaniu projektów organizacji plcówek na rok szkolny 2003/2004.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.