Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 30/03
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 16 maja 2003 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.


Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz § 12 Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr IV/21/03 z dnia 27 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 r. zarządzam, co następuje:

§ 1


Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2003 r., a mianowicie:
  1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 23.247 zł.
    w związku z czym dochody wynoszą: 6.382.870 zł.
    zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 23.247 zł.
    w związku z czym wydatki wynoszą 6.555.093 zł.
    zgodnie z zał. Nr 2.


§ 2


Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 2.

§ 3


Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2003 r., tj. zwiększa się plan dochodów i wydatków dotacji o kwotę 17.747 zł, w związku z czym plan po zmianie wynosi 334.455 zł. zgodnie z zał. Nr 3.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


UZASADNIENIE

Zwiększenia budżetu gminy dokonuje się w związku z przyznaną dotacją celową z przeznaczeniem na:
- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji do spraw referendum - 4.277 zł.
- wypłatę zasilków z pomocy społecznej - 13.470 zł.
- dożywianie uczniów - 5.500 zł.