Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie nr 14/03
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 15 stycznia 2003 r.
.

w sprawie ogłoszenia przetargu zgodnie z procedurą uproszczoną na budowę V etapu kanalizacji grawitacyjnej tłocznej wraz z przyłączami, przepompowniami w zlewniach A i B

Na podstawie pkt. 4.4.3. Podręcznika Procedur Zawierania Umów na Wykonanie Robót publicznych zgodnie z art. 3 c ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przystępujemy do budowy V etapu kanalizacji grawitacyjnej tłocznej wraz z przyłączami, przepompowniami z zlewniach A i B w oparciu o uchwałę budżetową Rady Gminy Dziemiany Nr XXXIV/192.02 z dnia 19 lutego 2002 r.

§ 2

Dokonuję wyboru trybu postępowania tj. przetarg zgodnia z procedurą uproszczoną o wartości do 300.000 EURO na Budowę V etapu kanalizacji grawitacyjnej tłocznej wraz z przyłączmi, przepompowniami w zlewniach A i B.

§ 3

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
1. Cena ofertowa 100%.

§ 4

Zatwierdzam materiały przetargowe na Budowę V etapu kanalizacji grawitacyjnej tłocznej wraz z przyłączmi, przepompowniami w zlewniach A i B.

§ 5

  1. Na mocy osobnego Zarządzenia zostanie powołana Komisja Przetargowa do przeprowadzenia przetargu i wyboru oferenta.
  2. Komisja Przetargowa ma obowiązek postępować zgodnie z Podręcznikiem Procedur Zawierania Umów na Wykonanie Robót.


§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierzam Mariuszowi Synak referentowi ds. inwestycji i ichrony środowiska.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.