Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 50/03
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 15 grudnia 2003 r.


w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2004 r.


Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn.zm.), art. 121 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( t.j. z 2003 Dz.U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm) oraz art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z 2003 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1


Przyjmuje się projekt budżetu gminy na rok 2004 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Zarządzenie wraz z projektem budżetu gminy na 2004 r. przedkłada się Radzie Gminy.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.