Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie nr 11/03
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 14 stycznia 2003 r.
.

w sprawie zmiany nadanej klauzuli tajności


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (jednolity tekst Dz. U. N r 11, poz. 95 z późn. zm.) oraz rozporządzeń:

- Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów w tym klauzuli tajności oraz sposobu umieszczania klauzuli na tych materiałach ( Dz. U. z 05.03.1999 r.)

- Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Łączności z dnia 26.01.2000 r. w sprawie doręczania kart powołania, rozplakatowania obwieszczeń lub powoływania w inny sposób do czynnej służby wojskowej ( Dz. U. z 11.02.2000 r.)

zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany klauzuli tajności materiałów niejawnych zarejestrowanych w dziennikach i rejestrach oraz tych dzienników i rejestrów.

§ 2

Wykonanie czynności wymienionej w § 1 powierza się Kierownikowi Tajnej Kancelarii.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.