Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 51/03
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 16 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2003 r.


Na podstawie art. 126 pkt 1 i art. 128 pkt 1 ustawy o finansach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. ) oraz § 12 Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr IV/21/02 z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy na 2003 r. zarządzam, co następuje:

§ 1


Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 1

§ 2


Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2003 r., polegających na przeniesieniu między paragrafami w planie wydatków zgodnie z zał. Nr 2

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.