Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 44/03
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 3 listopada 2003 r.w sprawie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Dziemiany na 2003 r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr IV/21/02 z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy na 2003 r. oraz art. 126 ustawy o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. ) zarządzam, co następuje:

§ 1


Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Gminy Dziemiany na 2003 r., a mianowicie :

  • Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 1

  • Gimnazjum w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 2

  • Szkoły Podstawowej w Kaliszu zgodnie z zał. Nr 3

  • Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 4

  • Ośrodka Kultury w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 5

  • Urzędu Gminy w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 6

oraz zmian w:

  1. dowóz uczniów do szkół zgodnie z zał. Nr 7

  2. doskonalenie nauczycieli zgodnie z zał. Nr 8§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.