Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 28/03
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 19 maja 2003 r.


w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości ( działek budowlanych) położonych w Trzebuniu


Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) Wójt Gminy Dziemiany zarządzam, co następuje:

§ 1


Wobec negatywnego wyniku pierwszego i drugiego przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w trzebiuniu ozn. geodez.
459/5 o pow. 0,901 ha
459/6 o pow. 0,913 ha
459/7 o pow. 0,2200 ha
objętych Księgą Wieczystą nr 17921, odstępuje się od przeprowadzania dalszych przetargów i postanawia zbyć wymienione działki budowlane w drodze rokowań z nabywcą za cenę ustaloną w tych rokowaniach.

§ 2


Rokowania zostaną przeprowadzone przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Dziemiany z dnia 14 stycznia 2003 r. Zarządzeniem Nr 12/03.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.