Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 33/03
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 30 czerwca 2003 r.w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Dziemiany na 2003 r.

Na podstawie art. 126 ustawy o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r.) i Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr IV/21/02 z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy na 2003 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Gminy Dziemiany na 2003 r., a mianowicie :

  1. Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 1

  2. Gimnazjum w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 2

  3. Szkoły Podstawowej w Kaliszu zgodnie z zał. Nr 4

  4. Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 4

  5. Urzędu Gminy w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 5§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.