Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 27/03
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 29 maja 2003 r.


w sprawie odwołania członka Obwodowej komisji do Spraw Referendum Nr 2 w Kaliszu


Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 46, poz. 499 z 2001 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1


Odwołuje się na własną prośbę Pana Jana Pastwę ze składu osobowego Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 2 w Kaliszu.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.