Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie nr 15/03
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 10 lutego 2003 r.
.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.

Na podstawie § 12 Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr IV/21/02 z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się przeniesiń między paragrafami w planie wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


UZASADNIENIE


Przeniesień między paragrafami dokonuje się z uwagi na potrzebę realizacji zadań wynikających z bieżącej pracy Wójta Gminy, m.in.:
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- zakup środków bhp.