Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 42/03
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 10 października 2003 r.w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2003 r.

Na podstawie art. 126 pkt 1 i art.128 pkt 1 ustawy o finansach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r.) oraz § 12 Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr IV/21/02 z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy na 2003 r. zarządzam, co następuje:


§ 1

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 1

§ 2

Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2003 r. zgodnie z zał. Nr 2

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.