Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 38/03
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 03 września 2003 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznych


Na podstawie §2 ust. 1 oraz, §4 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 4.06.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 743), zarządzam, co następuje:

§ 1


Powołuję się Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w składzie:
  1. Henryk Koliński – Przewodniczący
  2. Mariusz Synak – Sekretarz
  3. Rafał Dorau – członek Komisji


§ 2


Komisja przetargowa działa w ramach ustalonych ustawą z dn. 10 czerwca 1999 r. o zamówieniach publicznych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664), przepisami wykonawczymi do wymienionej ustawy oraz zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.