Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 52/03
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 16 grudnia 2003r.


w sprawie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Dziemiany na 2003 r.


Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr IV/21/02 z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 r. oraz art. 126 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r.) z a r z ą d z a s i ę , co następuje:

§ 1


Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Gminy Dziemiany na 2003 r. , a mianowicie:
  1. Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 1.
  2. Gimnazjum w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 2
  3. Szkoły Podstawowej w Kaliszu zgodnie z zał. Nr 3.
  4. Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 4.
  5. Ośrodka Kultury w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 5.
  6. Urzędu Gminy w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 6.

oraz zmian w:
  1. Dowóz uczniów do szkół zgodnie z zał. Nr 7
  2. Doskonalenie nauczycieli zgodnie z zał. Nr 8.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.