Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 25/03
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 19 maja 2003 r.


w sprawie powołania obwodowej komisji do spraw referendum na obszarze gminy Dziemiany dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym


Na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 96 pkt. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym ( Dz. U. Nr 57, poz. 507) zarządzam, co następuje:

§ 1


W celu przeprowadzenia głosowania w ogólnokrajowym referendum w sprawie wyrażania zgody na ratyfikację traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej powołuje się na obszarze gminy Dziemiany obwodowe komisje do spraw referendum w składach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.