Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 21/03
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 17 marca 2003 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r.


Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz § 12 Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr IV/21/03 z dnia 27 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 r. zarządzam, co następuje:

§ 1


Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2002 r., a mianowicie:
  1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3.216 zł.
    w związku z czym dochody wynoszą: 6.347.073 zł.
    zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.216 zł.
    w związku z czym wydatki wynoszą 7.519.296 zł.
    zgodnie z zał. Nr 2.


§ 2


Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 2.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


UZASADNIENIE

Zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonuje się w związku z przyznaną przez Ministra Finansów dotacją celową w wys. 3.216 zł. z przeznaczeniem na dożywianie uczniów. Przeniesienia między paragrafami w planie wydatków budżetowych dotyczą uaktualnienia odpisu na ZFŚS w związku z ogłoszonym przez Prezesa GUS obwieszczenia z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej 2002 r. i w II półroczu 2002 r., od którego jest naliczopny odpis na ZFŚS .
Pozostałe przeniesienia związane są z potrzebą realizacji zadań wynikających z bieżącej pracy Wójta Gminy.