Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie nr 13/03
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 15 stycznia 2003 r.
.

w sprawie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Dziemiany na 2003 r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr IV/21/02 z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 r. oraz art. 126 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się plany finansowe dla niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Gminy Dziemiany na 2003 r., a mianowicie:
  1. Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 1.
  2. Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliszu zgodnie z zał. Nr 2
  3. Gimnazjum w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 3
  4. Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 4
  5. Ośrodka Kultury w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 5
  6. Urzędu Gminy w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 6.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.