Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 93/04
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 16 listopada 2004 r.w sprawie Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Dziemiany.


Na podstawie § 13 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dziemianach – Zarządzenie Nr 36/03 Wójta Gminy w Dziemianach z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dziemianach zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam Instrukcję obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Gminy Dziemiany stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Dziemiany.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.