Urząd Gminy w Dziemianach
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DZIEMIANY - rok 2004

Zarządzenie nr 53/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie ustalenia odpłatności za ogłoszenie w Informatorze Gminnym oraz uza usługi ksero


Zarządzenie nr 54/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie określenia na rzecz właścicieli lokali stawki zaliczki na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowania.


Zarządzenie nr 55/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie stawki bazowej czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych i socjalnych


Zarządzenie nr 56/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie finansowania zadań w ramach komponentu B2 Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich


Zarządzenie nr 57/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dziemianach


Zarządzenie nr 58/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie ogłoszenia przetargu zgodnie z procedurą uproszczoną na wykonanie robót dla zadania p.n. Rozbudowa wodociągu w Kaliszu - I etap


Zarządzenie nr 59/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Dziemiany na 2004 r.


Zarządzenie nr 60/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie ogłoszenia przetargu zgodnie z procedurą uproszczoną na wykonanie robót dla zadania p.n. Modernizacja kąpieliska nad jeziorem Rzuno w Dziemianach


Zarządzenie nr 61/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004


Zarządzenie nr 62/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie wytycznych do opracowania projektów arkuszy organizacyjnych na rok 2004/2005 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dziemiany


Zarządzenie nr 63/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy dziemiany na rok 2004


Zarządzenie nr 64/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawiezmiany budżetu gminy na rok 2004


Zarządzenie nr 64/I/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie reorganizacji Referatu Komunalnego Urzędu Gminy w Dziemianach


Zarządzenie nr 65/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa


Zarządzenie nr 66/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie przeprowadzenia przetargi i powołania Przewodniczącego Komisji Przetargowej na wykonanie zadania p.n. "Modernizacja kąpieliska nad jeziorem Rzuno w Dziemianach"


Zarządzenie nr 67/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie przeprowadzenia przetargi i powołania Sekretarza Komisji Przetargowej na wykonanie zadania p.n. "Modernizacja kąpieliska nad jeziorem Rzuno w Dziemianach"


Zarządzenie nr 68/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie przeprowadzenia przetargi i powołania Członka Głosującego Komisji Przetargowej na wykonanie zadania p.n. "Modernizacja kąpieliska nad jeziorem Rzuno w Dziemianach"


Zarządzenie nr 69/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie przeprowadzenia przetargi i powołania Członka Głosującego Komisji Przetargowej na wykonanie zadania p.n. "Modernizacja kąpieliska nad jeziorem Rzuno w Dziemianach"


Zarządzenie nr 70/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie przeprowadzenia przetargi i powołania Członka Głosującego Komisji Przetargowej na wykonanie zadania p.n. "modernizacja kąpieliska nad jeziorem Rzuno w Dziemianach"


Zarządzenie nr 71/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Dziemiany dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego


Zarządzenie nr 72/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004


Zarządzenie nr 73/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004


Zarządzenie nr 74/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 75/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w Dziemianach


Zarządzenie nr 76/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową


Zarządzenie nr 77/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok


Zarządzenie nr 78/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok


Zarządzenie nr 79/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Dziemiany na 2004 rok


Zarządzenie nr 81/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok


Zarządzenie nr 82/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie powołania komisji do wyboru dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach


Zarządzenie nr 83/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych gminy Dziemiany


Zarządzenie nr 84/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie


Zarządzenie nr 85/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2005 r.


Zarządzenie nr 86/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu na rok 2004 r.


Zarządzenie Nr 87/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Dziemiany na 2004 r.


Zarządzenie Nr 88/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.


Zarządzenie Nr 89/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.


Zarządzenie Nr 90/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zakładu Komunalnego w Dziemianach.


Zarządzenie Nr 91/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.


Zarządzenie Nr 92/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2005 r.


Zarządzenie Nr 93/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Dziemiany.


Zarządzenie Nr 94/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.


Zarządzenie Nr 95/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.


Zarządzenie Nr 96/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie powołania komisji.


Zarządzenie Nr 97/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Dziemiany na 2004 r.


Zarządzenie Nr 98/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie przyjęcia do realizacji w 2005 roku projektu finansowanego z EFS pt." Można ode mnie oczekiwać więcej."


Zarządzenie Nr 99/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.


Zarządzenie Nr 100/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie ustalenia stawki za odbiór nieczystości stałych na gminnym składowisku odpadów w Dziemianach.


Zarządzenie Nr 101/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Dziemiany na 2004 r.


Zarządzenie Nr 102/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie ustalenia wysokości stawki energii cieplnej.


Zarządzenie Nr 103/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie powołania dyrektora Zakładu Komunalnego w Dziemianach.


Zarządzenie Nr 104/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.


Zarządzenie Nr 105/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Dziemiany na 2004 r.


Zarządzenie Nr 106/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.


Zarządzenie Nr 107/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2005 r.


Zarządzenie Nr 108/04 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Dzieminay na 2004 r.