Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 64/04
Wójta Gminy Dziemian
z dnia 27 kwietnia 2004r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 126 pkt 1 i art. 128 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r.) oraz par. 12 Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XV/85/04 z dnia 03 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2004 r. a mianowicie:
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 5.555 zł
w związku z czym dochody wynoszą zgodnie z zał. nr 1 - 6.951.171 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.555 zł
w związku z czym wydatki wynoszą zgodnie z zał. nr 2. - 6.933.473 zł

§ 2

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2004 r. a mianowicie zwiększa się plan dotacji kwotę 5.555 zł, który po zmianie wynosi 211.991 zł zgodnie z załącznikeim nr 3.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WSTECZ