Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie nr 95/04
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 19 listopada 2004 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 126 pkt. 1 i art. 128 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. N r 15, poz. 148 z 2003 r.) oraz § 12 Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XV/85/04 z dnia 03 marca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r. zarządzam, co następuje:

§ 1


Dokonuje się podziału części rezerwy ogólnej, a mianowicie:
1)Zmniejsza się rezerwę o kwotę 3.800 zł w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810
2)Zwiększa sie plan wydatków o kwotę 3.800 zł w dz. 921 rozdz. 92105 § 6060

zgodnie z zał. Nr 1.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.UZASADNIENIE


Zmian w budżecie gminy na 2004 r. – zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 3.800 zł z przeznaczeniem na dział 921 rodz. 92105 dokonuje się w związku z dodatkowymi pracami przy wykonaniu sceny estradowej wraz z widownią w Dziemianach – I etap.