Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 54/04
Wójta Gminy Dziemian
z dnia 30 stycznia 2004r.


w sprawie określenia na rzecz właścicieli lokali stawki zaliczki na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowania

Na podstawie rozdz. IV Wieloletniego Planu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dziemiany na lata 2004-2008 stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIV/77/03 Rady Gminy Dziemiany z dnia 15 grudnia 2003 r. zarządzam, co następuje:

§1

Dla właścicieli lokali ustala się miesięczną stawkę zaliczki uiszczanej w formie opłaty bieżącej na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach zarządznych przez Gminę Dziemiany:
- przy ul. 8 Marca 4 - w wysokości 1,40 zł + vat za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu własnościowego

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2004 r.


WSTECZ