Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie nr 78/04
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 7 lipca 2004 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 126 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. N r 15, poz. 148 z 2003 r.) oraz § 12 Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XV/85/04 z dnia 03 marca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2004 r. zgodnie z zał. Nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


UZASADNIENIE


Przeniesień między paragrafami dokonuje się w celu sfinansowania zadań wynikających z bieżącej pracy Wójta Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy.


WSTECZ