Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 56/04
Wójta Gminy Dziemian
z dnia 10 lutego 2004r.


w sprawie finansowania zadań w ramach komponentu B2 Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Na podstawie art.30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z 2001 r. z późn.zm) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004 - 2006 następujące zadania:
  1. Remont części Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianch wraz z wyposażeniem klasy zerowej i świetlicy - B2-70-0142
  2. Remont części Szkoły Podstawowej w Kaliszu wraz z wyposażeniem klasy zerowej - B2-70-0143


§ 2

  1. Finansowanie realizowane będzie ze środków własnych budżetu gminy na 2005 rok.
  2. Przyjęcie w/w zadań nastąpi uchwałą Rady Gminy w Dziemianach w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WSTECZ