Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 71/04
Wójta Gminy Dziemian
z dnia 17 maja 2004r.


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Dziemiany dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802 z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219), w związku z art. 25 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. powołuje się w gminie Dziemiany obowdowe komisje wyborcze w składach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WSTECZ