Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie nr 91/04
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 08 listopada 2004 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 126 pkt. 1 i art. 128 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. N r 15, poz. 148 z 2003 r.) oraz § 12 Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XV/85/04 z dnia 03 marca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r. zarządzam, co następuje:


§ 1


Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2004 r., a mianowicie:
1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 11.275 zł
w związku z czym dochody wynoszą 7.561.296 zł
zgodnie z zał. Nr 1
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 11.275 zł
w związku z czym wydatki wynoszą 7.554.873 zł
zgodnie z zał. Nr 2

§ 2


Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 2.

§ 3


Dokonuje się częściowego podziału rezerwy ogólnej, a mianowicie:
1.Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 21.500 zł w dz. 798 rozdz. 75818 § 4810
2.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.500 zł w:
dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 o 10.000 zł
dz. 010 rozdz. 01010 § 4260 o 10.500 zł
dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 o 1.000 zł
zgodnie z zał. Nr 2

§ 4


Dokonuje się zmian w planie finansowych zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie zmniejsza się plan dotacji i wydatków o kwotę 11.275 zł, który po zmianie wynosi 663.715 zł zgodnie z zał. Nr 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
UZASADNIENIE

Zmniejszenia budżetu o kwotę 11.275 zł w dziale pomocy społecznej dokonuje się na podstawie decyzji PUW Wydział Finansów i Budżetu w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb.
Zmniejszenia planu rezerwy ogólnej, a tym samym zwiększenie planu wydatków dokonuje się w związku z potrzebą uregulowania zobowiązań finansowych z tytułu:
wykonania podziału geodezyjnego nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż;
opłaty za zużytą energię elektryczną przez urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne
odsetek od pożyczek i kredytów.

Pozostałe przeniesienia między paragrafami wynikają z potrzeb bieżącej pracy Wójta Gminy.