Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 53/04
Wójta Gminy Dziemian
z dnia 30 stycznia 2004r.

w sprawie ustalenia odpłatności za ogłoszenie w Informatorze Gminnym oraz za usługi ksero


Na podstawie art.30 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z 2001 r. z późn.zm) zarządzam, co następuje:

§1

Ustala się odpłatność dla osób fizycznych za umieszczenie ogłoszenia, reklamy, itp. w Infromatorze Gminnym w wysokości:
- w ramce 1 cm x 15 cm - 5 zł + Vat


- w ramce 1 cm x 7,5 cm - 2,50 zł + Vat 
§2

Ustala się odpłatność za wykonanie usługi ksero w wysokości:


- format A4 - 0,30 zł + Vat


- format A3 - 0,60 zł + Vat 


§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
WSTECZ