Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie nr 104/04
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 21 grudnia 2004 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.


Na podstawie art. 126 pkt. 1 i art. 128 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. N r 15, poz. 148 z 2003 r.) oraz § 12 Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XV/85/04 z dnia 03 marca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r. zarządzam, co następuje:


§ 1


Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 1.

§ 2


Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie: zwiększa się plan dotacji i wydatków o 30.000 zł w związku z czym plan po zmianie wynosi 675.724 zł zgodnie z zał. Nr 2.

§ 3


W Zarządzeniu Wójta Nr 99/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. dokonuje się zmian, a mianowicie:
w rozdz.01010 § 4300 jest 82.228 zł, winno być 82.288 zł.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.UZASADNIENIE

1.Zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej dokonuje się w związku z otrzymaną dotacją celową w wys. 30.000 zł z przeznaczeniem na remont i adaptację budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy.
2.Przeniesień między rozdziałami i paragrafami dokonuje się w celu dostosowania planów do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącej pracy Wójta Gminy i jednostek organizacyjnych gminy.