Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie nr 94/04
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 18 listopada 2004 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 126 pkt. 1 i art. 128 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. N r 15, poz. 148 z 2003 r.) oraz § 12 Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XV/85/04 z dnia 03 marca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r. zarządzam, co następuje:


§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2004 r., a mianowicie:
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3.300 zł
w związku z czym dochody wynoszą 7.564.596 zł
zgodnie z zał. Nr 1
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.300 zł
w związku z czym wydatki wynoszą 7.546.898 zł
zgodnie z zał. Nr 2


§ 2

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 2.


§ 3

§ 1 pkt. 2 Zarządzenia Nr 91/04 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r. otrzymuje brzmienie:
„Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 11.275 zł
w związku z czym wydatki wynoszą 7.543.598 zł
zgodnie z zał. Nr 2â€?.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


UZASADNIENIE

Zwiększenia budżetu o kwotę 3.300 zł dokonuje się na podstawie zawiadomienia z PUW Wydział Finansów i Budżetu o decyzji Ministra Finansów w sprawie zwiększenia dotacji celowej w wys. 3.000 zł na dożywianie uczniów w szkołach oraz 300 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnej

Przeniesienia między paragrafami wynikają z potrzeb realizacji bieżących zadań Wójta Gminy.

W § 3 w/w Zarządzenia dokonuje się korekty ogólnej kwoty wydatków w Zarządzeniu Wójta Gminy Nr 91/04 z dnia 8 listopada 2004 r.