Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 60/04
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 30 marca 2004r.w sprawie ogłoszenia przetargu zgodnie z procedurą uproszczoną na wykonanie robót dla zadania p.n. "Modernizacja kąpieliska nad jeziorem Rzuno w Dziemianach".

Na podstawie pkt. 4.4.4. Podręcznika Procedur Zawierania Umów na Wykonanie Robót opracowanego na podtswie SCR-SEC (1999)1801/2 i "Partical Guide to Phare, Ispa & Sapard contract procedure" z grudnia 2000 r. (wersja zatwierdzona 6) oraz zgodnie z art. 3 c ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przystepujemy do realizacji zadania p.n. "Modernizacja kąpieliska nad jeziorem Rzuno w Dziemianach" w oparciu o uchwałę Rady Gminy w Dziemianch Nr XV/85/04 z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r.

§ 2

1. Dokonuję wyboru trybu postępowania tj. przetarg zgodnie z procedurą uproszczoną na wykonanie robót o wartości do 300.000 EURO.
2. Niniejszy przetarg jest objęty klauzulą zawieszającą, dotyczącą zapewnienia finansowania przedsięwzięcia p.n. "Modernizacja kąpieliska nad jeziorem Rzuno w Dziemianach", poprzez wydanie promesy zawarcia umowy o pomoc z ARiMR. W przypadku, dgy do czasu rozstrzygnięcia przetargu warunek objęty niniejszą klauzulą nie zostanie spełniony (tj. nie zostanie zakończona procedura decyzyjna w ARiMR lub też nie dojdzie do wydania promesy), niniejszy przetarg zostanie obligatoryjnie unieważniony.

§ 3

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
1. Cena ofertowa 100%

§ 4

Zatwierdzam materiały przetargowe na zadanie p.n. "Modernizacja kąpieliska nad jeziorem Rzuno w Dziemianach"

§ 5

1. Na mocy osobnego Zarzadzenia zostanie powołana Komisja Przetargowa do przeprowadzenia przetargu i wyboru oferenta.
2. Komisja Przetargowa ma obowiązek postępować zgodnie z Podręcznikiem Procedur Zawierania Umów Na Wykonanie Robót (wersja zatwierdzona 6)

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierzam Mariuszowi Synakowi specjaliście d/s inwestycji

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WSTECZ