Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 84/2004
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 27 sierpnia 2004r.


w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz.U.z 2004 r.Nr 19, poz 177 z poźn. zm) oraz Księgi Zamówień Publicznych Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich zatwierdzonej przez Bank Światowy zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową w składzie:

1.Henryk Koliński
2.Mariusz Synak
3.Rafał Dorau

§ 2


Zadaniem Komisji jest ocena ofert składanych w postępowaniach przetargowych dla zadań realizowanych przez gminę Dziemiany w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich zgodnie z procedurami tego programu.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.