Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 76/04
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 21 czerwca 2004 r.


w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową.

Na podstawie Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.); Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.); Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu ( art. 15 a. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm); Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny ( Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Instrukcję w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu zgodnie z zał. Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WSTECZ